Slovensko 1989, Krakova hola (1751 m) dobyta
Slovensko 1989

Foto 1988-1999 M.