Slovensko 1989, Janská dolina
Slovensko 1989

Foto 1988-1999 M.